Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut


Uchwała Nr XXVIII/225/2012

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Smołdzinie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

 

Rada Gminy Smołdzino

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie

w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

1.Uchwała Nr XXIII/114/2006 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 29 kwietnia 2006r. w sprawie

zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie.

2. Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie.

3. Uchwała Nr V/47/2007 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie uchylenia

uchwały Nr IV/37/2007 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie.

4. Uchwała Nr V/48/2007 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie

zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Smołdzinie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego..

Załącznik

do uchwały Nr XXVIII/225/2012

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 22 czerwca 2012roku

 

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie, zwany dalej "Zakładem", działa

na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

oraz przepisów wykonawczych,

2) uchwały Nr 1/3/98 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 2 listopada 1998r. w sprawie

przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki

zdrowotnej

3) niniejszego Statutu.

§ 2

1. Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną.

2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę

Pomorskiego.

3. Organem założycielskim i sprawującym nadzór merytoryczny i finansowy nad zakładem jest

Rada Gminy Smołdzino.

4. Zakład jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.

§ 3

1. Siedziba Zakładu mieści się w Smołdzinie przy ul. Ogrodowej 12.

2. Zakład prowadzi działalność leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie

działalność, inną niż działalność lecznicza, w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz

pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem

udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Smołdzino.

3. Strukturę zakładu stanowią jego komórki organizacyjne.

 

II. Cele i zadania Zakładu

§ 4

1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób

potrzebujących tych świadczeń i objętych kontraktem.

2. W nagłych przypadkach Zakład udziela świadczeń doraźnych osobom objętym ubezpieczeniem

zdrowotnym.

3. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, obejmują swoim zakresem

świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej,

rodzinnej i pediatrii.

§ 5

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) wykonywanie ambulatoryjnej - podstawowej opieki zdrowotnej rozumianej jako udzielanie

świadczeń zdrowotnych pacjentom nie wymagającym hospitalizacji,

2) kierowanie chorych - w zależności od potrzeb - do lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów,

3) wykonywanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad przewlekle i obłożnie chorymi,

4) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

5) udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczniczych dzieciom w wieku do 18 lat,

6) prowadzenie czynnego poradnictwa, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz działalności

profilaktycznej na rzecz dorosłych mieszkańców gminy oraz na rzecz dzieci i młodzieży,

zwłaszcza w przedszkolach i szkołach,

7) wykonywanie badań diagnostycznych

8) pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych,

9) prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych,

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych oraz organizowanie form

opieki medycznej w sytuacjach szczególnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie).

§ 6

Zakład w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Wojewódzką i Terenową Stacją Sanitarnoepidemiologiczną,

innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, organizacjami społecznymi,

stowarzyszeniami, administracją szkół, przedszkoli i instytucji.

 

III. Rodzaje i zakres udzielanych

świadczeń zdrowotnych

 

§ 7

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób oraz

profilaktyki zdrowia.

§ 8

1. Udzielane świadczenia zdrowotne obejmują:

1) w zakresie rozpoznawania - ustalenie rozpoznania w oparciu o fachową wiedzę medyczną

personelu oraz specjalistyczne badania dodatkowe,

2) w zakresie leczenia - stosowanie najnowszych metod terapeutycznych, diagnostycznych

i pielęgnacyjnych,

3) w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej i światowo- wychowawczej - prowadzenie

działań na rzecz promocji zdrowia.

2. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny,

spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności,

zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowanej praw pacjenta i z zasadami

etyki zawodowej.

3. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonania zawodu medycznego

i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych

przepisach.

 

IV. Organy Zakładu

 

§ 9

Organami Zakładu są:

1. Kierownik Zakładu

2. Rada Społeczna.

 

Kierownik Zakładu

 

§ 10

1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2. Kierownik z zastrzeżeniem kompetencji Rady Społecznej - samodzielnie podejmuje decyzje

dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Kierownik jest służbowym przełożonym pracowników Zakładu.

§ 11

Do zadań i kompetencji Kierownika w szczególności należy:

1) bieżący nadzór nad realizacją statutowych zadań Zakładu,

2) ustalanie planu finansowego w tym inwestycyjnego,

3) ustalanie regulaminu porządkowego,

4) zapewnienie należytego funkcjonowania Zakładu poprzez:

a) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego funkcjonowania,

b) dbanie o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,

c) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń dla personelu.

§ 12

Kierownik Zakładu odpowiada za:

1) poziom świadczonych usług zdrowotnych,

2) prowadzenie prawidłowej polityki finansowej i kadrowej,

3) przestrzeganie praw pacjenta,

4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby wykonujące zawód medyczny

§ 13

1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

2. W razie nieobecności Kierownika z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn, zastępuje go

wyznaczony przez Kierownika pracownik.

 

Rada Społeczna

 

§ 14

1. Radę Społeczną powołuje Rada Gminy.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata nie dłużej jednak niż do zakończenia kadencji Rady

Gminy Smołdzino. Członkowie Rady Społecznej zachowują swe mandaty do czasu

ukonstytuowania się nowej Rady Gminy i wyboru nowej Rady Społecznej SP ZOZ.

3. Odwołanie Rady Społecznej lub jej członka przed upływem kadencji następuje na pisemny

wniosek Wójta.

4. Ustanie członkowska w Radzie Społecznej następuje również w przypadku pisemnego złożenia

rezygnacji lub śmierci członka Rady Społecznej.

§ 15

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym

Kierownika Zakładu.

§ 16

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wniosków

i opinii w sprawach:

a) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu

medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową,

rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznania Kierownikowi Zakładu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4) opiniowanie wniosku w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz Statucie

Zakładu.

§ 17

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Wójt Gminy,

2) członkowie w liczbie 4 osób, w tym:

a) jeden przedstawiciel Wojewody,

b) trzech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy.

§ 18

Zasady i tryb pracy Rady Społecznej, sposób zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał

określa regulamin działania Rady Społecznej.

 

V. Struktura organizacyjna

 

§ 19

1. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią komórki organizacyjne:

1.Gabinet lekarza rodzinnego w Smołdzinie przy ul. Ogrodowej 12.

2.Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Smołdzinie przy ul. Ogrodowej 12.

3.Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie przy ul.

Bohaterów Warszawy 48.

4.Gabinet lekarza rodzinnego w Gardnie Wielkiej przy ul. Plac Wolności 7.

5.Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Gardnie Wielkiej przy ul. Plac Wolności 7.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk

pracy ustala Kierownik.

 

VI. Zasady gospodarki finansowej

 

§ 20

Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego

z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i zobowiązań.

§ 21

Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami

i majątkiem Skarbu Państwa , komunalnym oraz majątkiem własnym.

§ 22

1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu.

2. Roczny plan finansowy opiniuje i zatwierdza sprawozdanie z jego realizacji - Rada Społeczna.

§ 23

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie:

a) gminy lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innych zakładów opieki zdrowotnej,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach

ubezpieczenia,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

§ 24

Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu Gminy na:

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów

zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,

4) realizację zadań zleconych przez gminę jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu

opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań

międzynarodowych,

5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 25

Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Zakładu.

§ 26

1. Fundusz założycielski - stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Skarbu Państwa

lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje

i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu gminy na cele rozwojowe

Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.

§ 27

1. Fundusz Zakładu - stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

2. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:

1) zysk netto;

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego

przeszacowania tych aktywów;

3) kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym

mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:

1) stratę netto;

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego

przeszacowania tych aktywów.

§ 28

1. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności.

2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.

3. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

 

VII. Nadzór nad działalnością Zakładu

 

§ 29

1. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.

2. W ramach nadzoru Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy

Kierownika Zakładu.

3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:

1) realizację zadań statutowych oraz dostępność i poziom udzielonych świadczeń,

2) prawidłowość gospodarowania mieniem,

3) gospodarkę finansową.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 30

Zakład uprawniony jest do zawierania umów w zakresie najmu, dzierżawy użytkowania i użyczenia

pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego przekazanie w nieodpłatne użytkowanie

nieruchomości i majątku podmiotu tworzącego w celu przeprowadzenia badań, akcji

profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą podmiotu tworzącego.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają postanowienia ustawy

o działalności leczniczej i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu

Cywilnego i Kodeksu Pracy.

 

§ 32

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Radę Gminy.

§ 33

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala - statut SP ZOZ-1.pdf (PDF, 63.31Kb) 2013-01-01 18:28:41 1502 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lewicki 01-01-2013 18:23:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lewicki 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lewicki 01-01-2013 18:30:14